Vietos plėtros strategijoms įgyvendinti – 12 milijonų eurų Spausdinti
Žemės ūkis, agrotechnika, paslaugos
Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pasirašė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų  įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisykles. Paraiškos įgyvendinti vietos plėtros strategijas (VPS) priimamos nuo 2016 m. gegužės 24  iki 2016 m. rugsėjo 6 d. Šiam paraiškų priėmimui skiriama daugiau kaip 12 mln. eurų.
 
 
„Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos priemonėmis siekiame labai konkrečių tikslų ir rezultatų. Šia priemone norime didinti žvejybos ir akvakultūros bendruomenių vaidmenį vykdant vietos plėtrą, o įgyvendinant  vietos plėtros strategijas siekiama kurti darbo vietas žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupių teritorijose“, – pažymi žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė.

Paraišką gali teikti žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupė (ŽRVVG). VPS kokybė vertinama balais pagal atrankos kriterijus. Vietos projektų įgyvendinimas finansuojamas iš paramos VPS įgyvendinti lėšų, skiriamų iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir valstybės biudžeto.

Didžiausia paramos suma vietos projektui įgyvendinti – 200 000 Eur. Didžiausia paramos suma mažos apimties vietos projektui įgyvendinti – 10 000 Eur. ŽRVVG turi teisę VPS numatyti mažesnę didžiausios paramos sumą vienam vietos projektui įgyvendinti.

Paramos intensyvumas – 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno arba socialinio verslo pobūdžio, arba jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo, bei visuomenei turi būti suteikiama galimybė susipažinti su projektų, finansuojamų iš EJRŽF lėšų, vykdytų veiksmų rezultatais ir 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus žuvininkystės verslo pobūdžio ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo.

VPS administravimo išlaidos, kurios negali viršyti 20 proc., išskirtos į 2 kategorijas: ŽRVVG veiklos išlaidas – joms numatyta skirti ne daugiau kaip 75 proc. VPS administravimui suplanuotų lėšų, ir ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidas – joms numatyta ne mažiau kaip 25 proc. VPS administravimui suplanuotų lėšų.

ŽŪM inf.